Uplatnenie absolventa:

v službách, fotografických laboratóriách, prevádzkach a vo filmových laboratóriách, ako živnostník

Profil absolventa

Učebný odbor: 6452 H fotograf
Forma a typ štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia: 3 roky Absolvent získa výučný list

Celková charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, pripravený na samostatnú prácu vo fotografických laboratóriách, prevádzkach a vo filmových laboratóriách najširšieho zamerania a taktiež je pripravený vykonávať podnikateľskú činnosť. Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností je absolvent primerane adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných, ako aj pracovných problémov. Je samostatný v konaní, trvalo sa zaujíma o svoj osobný vývoj, vie používať metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda základné manuálne zručnosti odborného charakteru, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. Absolvent sa môže po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky uchádzať o nadstavbové štúdium študijný odbor 6401 4.