Uplatnenie absolventa:

Učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania a činností v službách, obchode, gastronómii, reklamných agentúrach a v ostatných výrobných a nevýrobných organizáciách

Profil absolventa

Učebný odbor: 6451 H aranžér
Forma a typ štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia 3 roky. Absolvent získa výučný list

Celková charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru 6451 2 00 aranžér je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti propagácie a reklamy. Absolvent po treťom roku ovláda práce spojené so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má kultivované a spoločenské správanie, vie používať moderné informačné technológie. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti obchodu a služieb, gastronómie, reklamných agentúrach a v ostatných výrobných a nevýrobných organizáciách.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent sa môže po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky uchádzať o nadstavbové štúdium študijný odbor 64014.