Grafik digitálnych médií

Uplatnenie absolventa

V organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

Profil absolventa

Študijný odbor: 3447 K grafik digitálnych médií
Forma a typ štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia 4 roky Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zásad starostlivosti o životné prostredie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu.
Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium. Pre kvalifikované vykonávanie činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne aj v tímoch, sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce a dôležité manuálne zručnosti cieľavedome, tvorivo, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti a demokracie.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Odborné predmety vyučujeme v programoch:

  • Adobe Photoshop – program určený na rastrovú grafiku
  • In Desing – zalamovací program určený na tvorbu tlačovín noviny, letáky, knihy …/
  • Flash – program určený na 2D animáciu
  • Dreamweaver – program určený na tvorbu web stránok
  • Adobe Ilustrator – program na vektorovú grafiku
  • CorelDraw – program na vektorovú grafiku
  • CamStudio – program určený na výrobu videí z obrázkov
  • Movie Maker – program určený na tvorbu videa
  • Blender – program určený na 3D grafiku / trojrozmerné zobrazenie predmetov /

CIEĽ ŠTÚDIA

Ukončenie a zamestnanie absolventov: maturita, výučný list, práca v reklamných agentúrach, tlačiarňach, vlastné podnikanie