Študijný odbor 6411 L Prevádzka obchodu

Charakteristika študijného odboru

Dĺžka štúdia: denné 2 roky, EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA -2 roky

– prihlášku na externé štúdium je možné zaslať aj mailom na soskalna1@gmail.com

Prihláška na externé štúdium na šk.rok 2017/2018 – STIAHNITE SI

Uvedený študijný odbor je určený pre absolventov 3–ročného učebného odboru aranžér, fotograf a predavač ukončuje sa maturitnou skúškou.

Absolvent získa všeobecné vzdelanie, odborné vedomosti a zručnosti v oblasti obchodu a služieb. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy, propagácie výrobkov a prezentácií firiem. Súčasne poskytuje základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

Maturitné praktické skúšky preukazujú zrelý prejav absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť výtvarnej a technickej realizácie študenta. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti vo svojom odbore v rôznych obchodných firmách, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.

Prijímacie konanie

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok, ak úspešne ukončili štúdium záverečnou skúškou, vlastnia výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške v príslušnom odbore a spĺňajú zdravotné požiadavky.

Prvý ročník nadstavbového štúdia sa otvorí len v prípade dostatočného počtu uchádzačov.