• Škola bola založená 25.februára 1954 v Tatranskej Lomnici. Dňa 30. januára 1955 bola premiestnená do Kalnej nad Hronom. Žiaci sa pripravovali v učebných odboroch predavač a po roku aj v odbore aranžér.
• V školskom roku 1991/1992 sa začalo aj s vyučovaním študijných odborov, a to prevádzka obchodu so zameraním na vnútorný obchod a propagáciu, pre absolventov učebných odborov predavač a aranžér, a obchod a podnikanie.
• V ďalšom školskom roku pribudol nový študijný odbor – obchodný pracovník a od školského roka 2005/2006 máme nový študijný odbor pracovník marketingu. V týchto dvoch študijných odboroch žiaci získavajú okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list. Prejavil a naďalej sa prejavuje zvýšený záujem o pracovníka marketingu. Absolventi tohto odboru majú možnosť uplatniť sa na trhu práce vo viacerých pracovných zariadeniach v oblasti reklamných a obchodných služieb. Po získaní maturitného vysvedčenia majú možnosť žiaci ďalšieho pokračovania štúdia na vysokých školách. Že je tomu tak, dokazujú mnohí naši žiaci, teraz už absolventi rôznych vysokých škôl alebo súčasní vysokoškoláci.
• V školskom roku 2006/2007 sme otvorili učebný odbor fotograf, ktorý vzbudzuje u žiakov veľký záujem. Získajú vedomosti z oblasti fotografovania, filmovania, kamera a videokamera a môžu sa uplatniť vo fotografických ateliéroch, fotolaboratóriách, v podnikateľskej oblasti fotografie a reklamy. Absolvent môže pokračovať v 2. ročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie. I tu je možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.
• V školskom roku 2007/2008 sme obohatili ponuku o nové študijné odbory 3447 K grafik digitálnych médií a 6444 4 čašník – servírka.