Riaditeľka SOŠ, Ul. mieru 23 v Kalnej nad Hronom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
p o s k y t u j e
z technických dôvodov (odpojenie elektrického prúdu dňa 19.02.2018 od 7.45 do 15.00)
všetkým žiakom SOŠ, Ul. mieru 23 v Kalnej nad Hronom

riaditeľské voľno dňa 19. februára 2018 (pondelok).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať
v utorok 20. februára 2018.

Mgr. Alena Kočkovská
riaditeľka školy