OZNAM

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dňa 29. januára 2018 Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017“.
 

V súlade s Vyhodnotením bude experimentálne overovanie študijného odboru komerčný fotograf dňa 31. augusta 2018 neúspešne ukončené. To znamená, že menovaný odbor nebude možné na našej škole študovať od školského roku 2018/2019.

Výsledková listina – 1. kolo 1. termín
Výsledková listina – 1. kolo 2. termín

Prijímacie kritéria pre školský rok 2018/2019 pre odbory

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ a PRACOVNÍK MARKETINGU
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA