Uplatnenie absolventa:

* Agent reklamných služieb
* Obchodný referent a maklér
* Poradca v obchode
* Referent obchodnej služby
* Obchodný sprostredkovateľ

Profil absolventa

Študijný odbor: 6405 K pracovník marketingu
Forma a typ štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia:  4 roky Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru pracovník marketingu je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce, súvisiace i s riadením a organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby a ich ďalšie použitie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu a využitie počítačovej techniky a základy účtovnej evidencie.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry.

Absolvent vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Školský vzdelávací program