Spracovanie sekvencií: Flash

Pracovné prostredie, ovládanie programu, základné nástroje programu, nastavenie dokumentu.

Základné typy animácií, príklady.

Načasovanie animácie na časovej osi.

Druhy symbolov, význam symbolov vo Flash, práca so symbolmi v knižnici symbolov, ako vytvoriť nový symbol, prevedenie objektu v dokumente na symbol.

Symbol typu tlačítko/button, 4 fázy na časovej osi pre button.

Umiestnenie symbolu na scénu, použitie transformácií na inštanciu /kópiu/ symbolu.

Práca s vrstvami, operácie s vrstvami, vytvorenie pohybu objektov vytvorených v 2 vrstvách.

Význam používania scén vo flash dokumente, operácie so scénami.

Základné príkazy ActionScriptu; udalosť, cieľ a akcia. Príklad

Elektronické publikovanie – Dreamweaver

Jazyk HTML5, štruktúra HTML5 dokumentu.

Zásady pomenovania súborov vo webovom sídle.

Relatívna a absolútna adresa.

Prvky na webovej stránke.

Titulok, znaková sada, význam.

Textové prvky nadpisy, odstavce, zoznamy v HTML.

Formátovanie textových prvkov v CSS.

Formátovanie netextových prvkov v CSS.

Tabuľky.

Obrázky, multimédia na webe.

Druhy hypertextových odkazov,  navigačné prvky www stránok, ich funkcia, účel.

Jazyk štýlov CSS, rozdiel medzi HTML a CSS.

Vycentrovaný box /div/.

Princíp tvorby layoutu /rozvrhnutia/ webovej stránky. Značky pre rozvrhnutie stránky v HTML5.

SEO optimalizácia, onpage a offpage faktory.

Metaznačky,  ich funkcia, príklad.

Formulár, jeho funkcia, prvky formulára, príklad.

Triedy a identifikátory v CSS, príklad.

Druhy webstránok podľa obsahu.

Responzívny web, definícia. Postup pri tvorbe responzívneho webu, príklad.

Automatizácia tvorby webstránok, šablóny.

Serverové technológie, publikačné systémy – ich použitie.

Statická a dynamická stránka, príklady.