Základné informácie

Stiahnite si: WORD  PDF

Externá časť maturity

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas.
V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra
– 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk, nemecký jazyk
– 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou)
– alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Písomná forma internej časti

Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.
• Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
• Anglický jazyk, nemecký jazyk – 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Ústna forma internej časti

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.
Zoznam maturitných predmetov
Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Anglický jazyk, nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – 30 min. príprava, 30 min. odpoveď

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
• 17. marec 2015 – slovenský jazyk a literatúra
• 18. marec 2015 – anglický jazyk, nemecký jazyk
Odporúčané obdobie ústnych skúšok je stanovené na obdobie 18. mája 2015 až 5. júna 2015.

Kedy zmaturujete?

Z predmetov SJaL, AJ, NJ (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
• nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti)
• je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov
Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.