Stredná odborná škola
Ul. mieru 23,
935 32 Kalná nad Hronom

tel/fax: 036/6395215, 0905 867 825
riaditeľka školy Mgr. Alena Kočkovská
e-mail: soskalna1@gmail.com

hospodárka Mgr. Erika Dvorakovičová
e-mail: e.dvorakovic@gmail.com

učiteľka poverená zastupovaním RŠ
Mgr. Jana Ivanová

e-mail: jana.ivanova59@gmail.com, 036/6395215

kód školy: 643024 (na prihlášku na VŠ, …)
IČO školy: 000893501

BANKOVÉ SPOJENIE:

PRÍSPEVOK ZRŠ:

IBAN: SK74 0900 0000 0002 2225 0697
VS: 2842
KS: 0558

ÚHRADA STRAVY:

IBAN: SK23 8180 0000 0070 0030 5949

ÚHRADA UBYTOVANIA:

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5914